City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

COWI bruger realtidsdata til kortlægning af bussernes fremkommelighed

Realtidsdata kan bruges til andet end passagerinformation. COWI har udviklet en metode til at kortlægge bussernes fremkommelighed på vejnettet ved at analysere på historiske realtidsdata. COWI har bl.a. anvendt metoden i samarbejde med Midttrafik til at gennemføre en screening, som peger på en række strækninger med mulige fremkommelighedsproblemer for busserne i Silkeborg. I september udgaven af Trafik og Veje kan man også læse om COWIs samarbejde med Aalborg Kommune om kortlægningen af busfremkommelighedsproblemer i Aalborg.

Resultaterne af kortlægningen viser, at der er potentiale for at øge bussernes rejsehastighed på især store dele af det overordnede vejnet. Midttrafik anvender resultaterne i dialogen med Silkeborg Kommune og busoperatøren med henblik på dels at afstemme resultaterne med den virkelighed, som kommune og operatør oplever, og dels at fastlægge en strategi for fremkommelighedstiltag på vejnettet i Silkeborg.

Læs resten


Skriv en kommentar

Jo – der ER styr på bevaringsværdige bygninger

Brug af COWI's app til SAVE-registrering af bygninger

“Der er ingen styr på bevaringsværdige bygninger” lød overskriften på dr.dk den 11. august. Men mange kommuner gør sig rent faktisk stor umage med at registrere bevaringsværdige bygninger og formidle resultaterne ud til offentligheden og COWI hjælper flere af landets kommuner med IT løsninger til netop dette formål.

COWI har udviklet en app, som er særligt indrettet til at foretage de såkaldte SAVE-registreringer af bygninger. Med app’en kan man via kort og GPS identificere de bygninger, der skal registreres, og derefter optage fotos samt karaktergive og beskrive bygningen i hht. SAVE-vejledningen. Den digitale registrering forkorter, forenkler og ensarter processen i forhold til den papirbaserede metode, som mange tidligere har anvendt.

Registreringsdata synkroniseres løbende til en central server og efter kvalitetssikring kan kommunerne selv publicere data over de bevaringsværdige bygninger. SAVE-registreringerne kan efterfølgende overføres til Slots- og Kulturstyrelsens centrale register over bevaringsværdige bygninger (fbb).

Vil du vide mere om digitale SAVE-registreringer så kontakt:

Thomas Jensen, Senior projektleder
toje@cowi.dk
+45 5640 7608


Skriv en kommentar

Danske kommuner måler aktiviteten i deres idrætshaller

A9R1qt39q9_1c9be6s_788

I Danmark findes der mere end 2.300 offentlige og private idrætshaller. I mange af hallerne er der stor efterspørgsel efter haltid fra foreninger, skoler m.fl. Vurderet ud fra hallernes reservationer, må mange kommuner konstatere, at der ikke er ledig kapacitet i hallerne – men der det nu også sådan?

Erfaringer viser, at trods mange reservationer, står mange haller tomme i op til 20 % af den tid, hvor hallen er booket til aktiviteter af f.eks. foreninger og skoler. Der er dermed et stort potentiale for at udnytte idrætshallerne bedre.

Derfor har Helsingør, Hillerød og Herning Kommune besluttet at gennemføre en aktivitetsanalyse, som skal afdække den reelle kapacitet i udvalgte idrætshaller. Analyserne gennemføres af COWI i samarbejde med Aalborg Universitet. I perioder af 14 dages varighed måles antallet af personer, der opholder sig i idrætshallen, med henblik på at bestemme hallernes udnyttelse. Læs resten


Skriv en kommentar

COWI hjælper med ‘smart city’-løsninger

LoopCity

COWI er blevet udvalgt til at hjælpe Københavns Kommune og kommunerne i Ringby-Letbanesamarbejdet (loop city) med at opfylde ambitionerne om at udvikle en af Europas smarteste byer og derigennem sikre en bæredygtig byudvikling, i takt med at byen vokser.

De fleste større byer i Danmark har det. København, Aarhus, Odense og Aalborg har det: En ‘smart city’-strategi. Men i praksis ligger den intelligente, digitale by langt væk. Fælles for flere af de projekter, der allerede er sat i søen, er, at de er ukoordinerede og ikke drager fordel af ‘smart city’-teknologien, fortæller afdelingschef Michael Knørr Skov, Urban Planning and Transport.

Smart city’ er en kompleks størrelse, flere kommuner har svært ved at sætte fingeren på, hvad de egentlig kan bruge det til. Kommunerne er klar til at tage det næste skridt, men de har svært ved at vurdere, hvad de skal investere i. COWIs kombination med en særlig forståelse for byudvikling og trafik, det offentlige rum, IT-teknologi og økonomien bag gør COWI til en stærk spillere på markedet for ‘smart cities’.

COWI har hen over vinteren hjulpet Københavns Kommune. Derudover er COWI i øjeblikket i gang hos kommunerne bag loop city med at undersøge, hvilke tiltag der bedst understøtter og udvikler den intelligente by og sikrer en optimal brug af ressourcer inden for trafik, forsyning og service. Læs mere om projektet her i indlægget. Læs resten


Skriv en kommentar

Store lokale forskelle i beskæftigelsesfrekvens

Beskæftigelsesfrekvens

COWI har undersøgt, hvor store andele af befolkningen, der er i beskæftigelse i de danske kommuner siden 2008. Der er differentieret efter borgernes køn og oprindelse.

Generelt har beskæftigelsesfrekvensen været faldende siden 2008, hvilket gælder for både mænd og kvinder.

I hele Danmark var beskæftigelsesfrekvensen i 2014 på 72 % og ses der på regionerne svinger frekvensen mellem 70 % i Region Nordjylland til 73 % i Region Hovedstaden.

Undersøgelsen viser, at der er store forskelle mellem forskellige befolkningsgrupper samt mellem kommunerne. Som eksempel (se kortet og grafen) er der ca. 10 procentpoint til forskel mellem nabokommunerne Holbæk og Frederikssund, hvor ikke-vestlige indvandrere i Frederikssund Kommune i markant højere grad er i beskæftigelse ift. Holbæk Kommune.

Du kan selv undersøge hvordan beskæftigelsesfrekvensen har udviklet sig for udvalgte befolkningsgrupper og kommuner ved at besøge vores demografiske vidensbank.

Læs resten af undersøgelsen her i blogindlægget. Læs resten


1 kommentar

Et af verdens mest avancerede trafikanalyseværktøjer er landet hos COWI

I løbet af de sidste to år har COWI arbejdet intenst på at udvikle dronefilm fra blot at være en observationsmetode til at bidrage med helt ny viden inden for trafikken. Dette arbejde har nu resulteret i en samarbejdsaftale med det Tjekkiske firma, RCE Systems, om anvendelse og videreudvikling af softwareproduktet DataFromSky i Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland.

Dermed kan vi levere filmoptagelse med drone uden mellemlanding i timer ad gangen – og vi kan nu også gennemføre meget avancerede videoanalyser af de optagne film. Kombinationen er unik og åbner en helt ny verden af muligheder for at få flere data ud af film optage med droner – eller film optaget med et helt almindeligt kamera, der er placeret, så der kan opnås det nødvendige overblik over de elementer i trafikken, der ønskes analyseret.

Blandt analyserne findes blandt andet:

Læs resten


Skriv en kommentar

COWI præsenterer ny online demografisk vidensbank

Demografisk vidensbank_blog

COWIs arbejdsgruppe bag Demografix befolkningsprognoser har lanceret et nyt værktøj, som er let tilgængeligt, nemt at anvende – og så er det tilmed gratis. Via den demografiske vidensbank vil vi løbende publicere spændende og relevante data om befolknings- og boligudvikling. Det sker via interaktive kort, hvor man selv kan vælge tidsperiode og variabler.

Det første interaktive kort viser den årlige befolkningsudvikling i procent i perioden 2008-2015. Hvis du klikker på kortet og vælger nogle af de andre år, er det meget tydeligt, at den store indvandring i 2015 er med til at farve landkortet grønt over store dele af landet.

Besøg vidensbanken her: COWIs vidensbank om Danmarks demografi

Læs resten