City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Turisternes forbrug udgør 10-25 % af detailhandlens omsætning i de nordjyske kystkommuner

Forside

Byer der besøges af mange turister har både flere butikker og et mere varieret butiksliv end de ville have, hvis det alene var de lokale indbyggere, der udgjorde kundegrundlaget. Ud over øget beskæftigelse inden for handelslivet betyder turisternes forbrug, at lokalområdet og dets beboere kan få glæde af et udvidet butiksudbud.

COWI gennemfører analyser af detailhandelen over hele landet og kortlægger, hvor stor betydning turisternes omsætning har for handelslivet i de enkelte byer og for kommunen samlet set. COWI har netop gennemført analyser af detailhandlen i Hjørring, Frederikshavn, Thisted og Jammerbugt Kommuner. Analyserne viser, at turismen er big business for detailhandlen. Ud af de fire kommuner bidrager turisterne mest målt i kroner og ører i Frederikshavn Kommune, hvor turisterne ifølge de butiksdrivende lagde knap 800 mio. kr. i 2017 – heraf blev størstedelen lagt i Skagen. Målt i procent bidrager turisterne mest i Jammerbugt Kommune, hvor ca. hver fjerde krone blev lagt af en turist i 2017. I byer som Skagen, Løkken og Blokhus er andelen endnu højere.

Diagram1

Diagram2

Der er mange gode grunde til at undersøge detailhandlen i turistbyerne. Kontakt os for at høre om, hvordan vi kan få facts på bordet og sætte gang i en vækststrategi.

Martin Richner, COWI Aalborg

mrrr@cowi.dk

+45 5640 7130


Skriv en kommentar

Nye muligheder for udvikling af byernes detailhandel

2018-01-04 14_09_29-Detailhandelsanalyse_Sønderborg_2015_v3.pdf - Adobe Acrobat Pro DC.jpg

Nogle butikstyper er vanskelige at indpasse i den historiske bymidte på grund af bl.a. plads, parkering og trafik. Den nye Planlov giver mulighed for at etablere flere og større butikker – også uden for bymidten. Planloven giver nemlig mulighed for at etablere nye aflastningsområder og at udvide af eksisterende aflastningsområder, og samtidig er der ikke længere nogen størrelsesbegrænsing for de store udvalgsvarebutikker.

Med planlægningen for aflastningsområder åbnes op for nye muligheder for vækst og udvikling af byernes detailhandel. Ny detailhandel i aflastningsområder kan dog også have konsekvenser for bymidterne. Derfor handler det ofte om at finde den optimale rollefordeling mellem den levende og attraktive bymidte og aflastningsområdet til f.eks. store udvalgsvarebutikker.

Med de nye muligheder for aflastningsområder følger nye redegørelseskrav til kommunerne. Planlægningen for aflastningsområder er udover de almindelige krav om redegørelse ved planlægning for detailhandel også omfattet af de særlige krav om redegørelse ved planlægning for aflastningsområder. Som noget nyt skal der nu bl.a. redegøres for påvirkningen af konkurrencen, priseffekten og oplandet.

COWI har været med til at udarbejde den nye Vejledning om detailhandelsplanlægning og har rådgivet kommuner i hele landet om planlægning for aflastningsområder siden den nye Planlov trådte i kraft.

Kontakt os for at høre nærmere om de nye muligheder i detailhandelsplanlægningen. Læs resten


Skriv en kommentar

Gratis demo hele september: www.detailhandelsportalen.dk

Detailhandelsportalen.dk4

Savner du et samlet overblik over alt materiale for planlægning for detailhandel? Vil du også have adgang til de professionelle værktøjer, som vi bruger i vores daglige arbejde?

Vi har udviklet et nyt værktøj, www.detailhandelsportalen.dk, som indeholder en lang række nøglefunktioner såsom:

  • Befolkningsgrundlag og forbrugsgrundlag til nye butikker og centerområder
  • Værktøj for at at tegne egne oplande til en ny butik
  • Direkte adgang til samtlige lokalplaner, kommuneplanrammer, matrikler mv.
  • Stort set alle nyere trafiktællinger i næsten alle kommuner i Danmark
  • Delefunktioner via mail, printfunktion mv.
  • Responsivt design, der også virker på tablets og telefoner

Detailhandelsportalen er nu klar i en demo-udgave og kan blive dit i en måned – ganske gratis.

Vi udvikler løbende værktøjet og tilføjer snart nye elementer som omsætning, kørselsoplande og en personlig og krypteret mappe til dine projekter.

Send en mail til os for at få login.

Kristian Løbner
krlb@cowi.com
+45 5640 7688

Dan Nissen
dann@cowi.com
+45 5640 7684


Skriv en kommentar

Turister understøtter byernes butiksliv – men hvor meget betyder det reelt?

turist_handel

Byer der besøges af mange turister har både flere butikker og et mere varieret butiksliv end de ville have, hvis det alene var de lokale indbyggere, der skulle understøtte handelslivet. Ud over øget beskæftigelse inden for handelslivet betyder turisternes forbrug således, at lokalområdet og dets beboere kan få glæde af et udvidet butiksudbud.

COWI laver analyser af detailhandelen over hele landet og kan blandt andet kortlægge, hvor stor betydning turisternes omsætning har for handelslivet i de enkelte byer og for kommunen samlet set. Som eksempel viste COWIs detailhandelsanalyse på Bornholm, at turismen bidrager med ca. 350 mio. kr. hvilket svarer til knap 20 % af den samlede omsætning inden for detailhandlen. Læs resten


Skriv en kommentar

Cyklister og fodgængere giver vitaminer til bymidten

Roskilde1Helsingør, Hillerød, Roskilde og Slagelse kommuner har sammen med COWI i efteråret 2016 interviewet besøgende i deres bymidter om transport- og indkøbsvaner.

COWI gennemførte i 2015 en tilsvarende undersøgelse sammen med syv jyske og fynske kommuner. I alt rummer de to undersøgelser unikke data fra over 6.000 interviews.

Det er tankevækkende, at knap 50 % af de besøgende i de sjællandske bymidter ankommer på cykel eller som fodgænger, og dermed bidrager de væsentligt til det samlede byliv og aktivitetsniveau. Der er variationer mellem bymidterne og i forhold til resultater fra analysen fra de jyske og fynske byer.

Ud over bylivet og aktivitetsniveauet bidrager fodgængere og cyklister også væsentligt til butikkernes totale omsætning. Gennemsnittet for de sjællandske byer viser, at cyklister og fodgængere bidrager med 36 % af omsætningen i butikkerne. Også her er der variationer mellem bymidterne og i forhold til den jysk / fynske analyse.

Alt i alt viser resultaterne store variationer mellem de 11 kommuner og mellem typer af byområder. Fælles for alle områder er imidlertid, at det ikke er et “enten-eller” men et “både-og”, når man skal vurdere trafikantgruppers brug af bymidten. Alle grupper bidrager til at skabe værdi i form af byliv og omsætning.

Læs mere om resultaterne her i indlægget Læs resten


Skriv en kommentar

Ny undersøgelse på vej: Detailhandlen i Albertslund Kommune

Albertslund_Centrum_4

Kilde: VisitVestegnen

Hvordan har detailhandlen udviklet sig i Albertslund i de seneste 8 år? Det bliver vi klogere på i de kommende måneder, når COWI kortlægger udviklingen i vestegnskommunen. Albertslund Centret har fået en imponerende makeover inden for de sidste par år, og den slags plejer at kunne aflæses i tallene. Samtidig bliver det generelle skift mod flere cafeer, restauranter og andre servicefunktioner nok også tydeligt. Analysen skal ikke kun kortlægge udviklingen, men også pege på, hvordan kommunens planlægning kan understøtte en god udvikling.

Læs resten


Skriv en kommentar

Ny undersøgelse kortlægger butikslivet på Østerbro

Cykling_Detail_blog

“Butiksliv på Østerbro – trafik og kundeoplevelser”. Det er overskriften på en
undersøgelse, som COWI gennemfører for Østerbro Lokaludvalg i København, i
de kommende måneder. Formålet er at bidrage til et attraktivt Østerbro, der
understøtter det gode byliv og butiksliv.

I tre forskellige dele af Østerbrogade og to dele af Nordre Frihavnsgade bliver
borgerne spurgt, om deres valg af transportmiddel til og fra deres butikker,
deres oplevelse af delområdets butiksudbud og deres oplevelse af den enkelte
dels særlige identitet.

Det sidste er vigtigt, forklarer projektleder Torsten Bo Jørgensen fra COWIs
afdeling for planlægning og trafik: “Tænk på Jægersborggade og den stærke
gadeidentitet, der er skabt dér på få år. Måske der kan være basis for at skabe
nogle lidt stærkere butiksområder med hver deres klare profil på de to gader?”

Der indgår også interviews med butiksejere i de fem delområder for at få butikkernes egen oplevelse af styrker og potentialer på Østerbro og syn på deres egen butiks situation. Handelslivets engagement er vigtigt. Som Axel Thrige Laursen, formand for fagudvalget for Trafik og miljø under Lokaludvalget, siger: “Vi ser undersøgelsen som en oplagt mulighed for at styrke et samspil mellem butikkerne og med Østerbro Handelsstandsforening. Og så giver undersøgelsen lokaludvalget mulighed for at følge op med, hvordan fysiske ændringer af Østerbrogade og Nordre Frihavnsgade bedst tilgodeser butiksliv, indkøb og rekreation”. Læs resten