City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Cyklister og fodgængere giver vitaminer til bymidten

Roskilde1Helsingør, Hillerød, Roskilde og Slagelse kommuner har sammen med COWI i efteråret 2016 interviewet besøgende i deres bymidter om transport- og indkøbsvaner.

COWI gennemførte i 2015 en tilsvarende undersøgelse sammen med syv jyske og fynske kommuner. I alt rummer de to undersøgelser unikke data fra over 6.000 interviews.

Det er tankevækkende, at knap 50 % af de besøgende i de sjællandske bymidter ankommer på cykel eller som fodgænger, og dermed bidrager de væsentligt til det samlede byliv og aktivitetsniveau. Der er variationer mellem bymidterne og i forhold til resultater fra analysen fra de jyske og fynske byer.

Ud over bylivet og aktivitetsniveauet bidrager fodgængere og cyklister også væsentligt til butikkernes totale omsætning. Gennemsnittet for de sjællandske byer viser, at cyklister og fodgængere bidrager med 36 % af omsætningen i butikkerne. Også her er der variationer mellem bymidterne og i forhold til den jysk / fynske analyse.

Alt i alt viser resultaterne store variationer mellem de 11 kommuner og mellem typer af byområder. Fælles for alle områder er imidlertid, at det ikke er et “enten-eller” men et “både-og”, når man skal vurdere trafikantgruppers brug af bymidten. Alle grupper bidrager til at skabe værdi i form af byliv og omsætning.

Læs mere om resultaterne her i indlægget Læs resten


Skriv en kommentar

Ny undersøgelse kortlægger butikslivet på Østerbro

Cykling_Detail_blog

“Butiksliv på Østerbro – trafik og kundeoplevelser”. Det er overskriften på en
undersøgelse, som COWI gennemfører for Østerbro Lokaludvalg i København, i
de kommende måneder. Formålet er at bidrage til et attraktivt Østerbro, der
understøtter det gode byliv og butiksliv.

I tre forskellige dele af Østerbrogade og to dele af Nordre Frihavnsgade bliver
borgerne spurgt, om deres valg af transportmiddel til og fra deres butikker,
deres oplevelse af delområdets butiksudbud og deres oplevelse af den enkelte
dels særlige identitet.

Det sidste er vigtigt, forklarer projektleder Torsten Bo Jørgensen fra COWIs
afdeling for planlægning og trafik: “Tænk på Jægersborggade og den stærke
gadeidentitet, der er skabt dér på få år. Måske der kan være basis for at skabe
nogle lidt stærkere butiksområder med hver deres klare profil på de to gader?”

Der indgår også interviews med butiksejere i de fem delområder for at få butikkernes egen oplevelse af styrker og potentialer på Østerbro og syn på deres egen butiks situation. Handelslivets engagement er vigtigt. Som Axel Thrige Laursen, formand for fagudvalget for Trafik og miljø under Lokaludvalget, siger: “Vi ser undersøgelsen som en oplagt mulighed for at styrke et samspil mellem butikkerne og med Østerbro Handelsstandsforening. Og så giver undersøgelsen lokaludvalget mulighed for at følge op med, hvordan fysiske ændringer af Østerbrogade og Nordre Frihavnsgade bedst tilgodeser butiksliv, indkøb og rekreation”. Læs resten


Skriv en kommentar

Byfortætning er det vigtigste greb i fremtidsvision for Kristiansand

gravane-start-up-village

kristiansand2041.no præsenterer COWI det fremtidsbillede for Kristiansand i 2041 som svarer på byens udfordringer.

Oliekrise, ældrebølge, spredt by og en bilglad befolkning var stikord som COWI og tre andre teams blev præsenteret for i november ved opstart på opgaven at tegne et fremtidsbillede af Kristiansand i 2041.

Fortætning blev et af de vigtigste svar på opgaven. Det er med til at skabe en vækst for erhvervsliv, det skaber en mere levende by og behovet for mobilitet kan ske meget mere bæredygtigt.

En ny start up village i det sydvestlige hjørne af Kristiansand med et mix af universitet, nye virksomheder og boliger skal spille sammen med det kulturliv der allerede er i dag, men som ikke hænger sammen med byens centrum. Der skal skabes formelle og uformelle mødepladser gennem hybride rum, fælles madhal og kontorfællesskaber.

Transport i Kristiansand vil centralt i byen hovedbyen Kristiansand men også i de mindre bydelscentre ske som aktiv transport – til fods og på cykel. Det er vigtigt i den fremtid vi forventer med selvkørende biler. De selvkørende biler løser mange af problemstillingerne med den spredte by. Af hensyn til både sundhed og byliv er det imidlertid vigtigt at byen ikke bliver en død by hvor ingen bevæger sig ved egen kraft.

Selvkørende biler er på alles læber. COWI har et særligt fokus på dette både i Norge og i Danmark både i forhold til byplanlægning, mobilitet og transport. Kristiansand vil således danne rammen om et inspirationsmøde 16. marts arrangeret af Kristiansand Kommune, COWI og Acondo. Her vil det blandt andet bliver muligt at få en prøvetur i en selvkørende bus.

Fremtidsbilledet af Kristiansand er udviklet som en del af et parallelopdrag som blev præsenteret for bystyre og offentligheden onsdag eftermiddag. COWIs svar på opgaven ses på www.kristiansand2041.no.

Læs resten


Skriv en kommentar

STYRK BUTIKSLIVET I BYMIDTEN 2017

styrk-butikslivet-2017

COWI inviterer kommuner, handelsstandsforeninger, grundejere og øvrige bymidteaktører til et unikt kursusforløb, der løber fra marts til maj 2017.

Over tre kursusdage (27/3, 26/4 og 30/5) får I al den nyeste viden og alle redskaber til at lave en handlingsplan for handelslivet i jeres bymidte.
Faglige oplæg fra COWIs eksperter, eksterne oplægsholdere, videndeling med de andre deltagere samt rundvisninger i tre udvalgte byer giver den optimale ramme for arbejdet.

COWI har netop udgivet bogen “Butikker og byliv – en værktøjskasse til udvikling af levende bymidter. Her udfoldes de 12 indsatsområder, hvor I kan styrke jeres bymidte, gennem særligt udvalgte cases.  Bogen udgør det faglige fundament for kurset og udleveres til alle deltagere.

Jeres udbytte

  • Den nyeste viden om alle greb, der kan styrke bymidten og dens butiksliv
  • En handlingsplan, der prioriterer de vigtigste indsatser på tværs af 12 områder – fx udvikling af butiksudbuddet, samarbejde/organisering, markedsføring, parkering, opholdskvaliteter og events.
  • Fælles referencer og ejerskab på tværs af kommune og handelsliv – og dermed udgangspunkt for effektivt samarbejde om virkeliggørelsen af indsatserne
  • Masser af konkrete eksempler – hands on og nemt at implementere
  • Rundvisning i tre bymidter med relevante erfaringer og eksempler
  • Diskussioner og videndeling med egen gruppe og deltagere fra andre byer

Forløbet er et gennemprøvet koncept med gode resultater.

Se datoer og mere information her.

Tilmeldingsfrist 6. marts 2017 – NB! begrænset deltagerantal.

Læs resten


Skriv en kommentar

Fra alle os på City Creators til alle jer: Tak for i år!

2017_blog

journalismfund.eu

Det har været fornøjeligt at bringe mange spændende nyheder om byudviklingen videre til alle jer. Vi kan med stolthed berette om, at flere milepæle er blevet nået i 2016. Traditionen tro gøres der årligt status her på redaktionen i City Creators.

I 2016 blev der publiceret ca. 1 indlæg om ugen, og bloggen havde knap 7.500 besøgende, der hver klikkede et par gange på siderne. Det svarer til, at der hver eneste dag blev foretaget ca. 40 klik på City Creators. Det skal ses i sammenhæng med den betydelige effekt, City Creators har haft  på de sociale medier, særligt LinkedIn. Knap 3.000 gange er indlæg blevet delt direkte fra bloggen og via LinkedIn – det svarer til, at hvert indlæg bliver delt af ca. 65 forskellige personer via LinkedIn.  City Creators er tilsyneladende så interessant at følge, at ca. 230 personer nu gerne vil modtage en email, når der sker nyt på bloggen.

Det er således med stolthed, at vi kan præsentere City Creators som et betydningsfuldt medie om byudvikling, der bliver set af rigtig mange personer. Vi vil naturligvis meget gerne høre jeres meninger, forslag til forbedringer mv. Skriv endelig til os! Læs resten


Skriv en kommentar

Her er værktøjskassen til udvikling af levende bymidter

butikker_og_byliv_web_03

Med to velbesøgte konferencer i Roskilde d. 24. november og Herning d. 1. december blev udgivelsen af COWIs nye værktøjskasse til udvikling af levende bymidter markeret.

280 mennesker deltog på de to konferencer i Roskilde og Herning i november/december 2016, hvor bogen blev præsenteret, og hvor en lang række succeshistorier blev præsenteret af detailhandlere, citychefer, kommunale embedsmænd mv. fra en lang række byer. Læs mere om konferencerne her.

COWI har i 2015-16 gennemført et stort innovationsprojekt om udvikling af detailhandel i de danske bymidter. Konklusionen er klar:  Med de rigtige greb kan detailhandlen fastholdes og udvikles, også i mindre og mellemstore byer.

Projektet identificerer 12 strategier, som kan anvendes, når man vil skabe levende bymidter med et godt butiksliv. Strategierne bruges allerede med succes i mange byer. De mange konkrete eksempler viser, at de fysiske butikker i høj grad har en fremtid også i nethandlens tid.Projektets resultater er sammenfattet i bogen “Butikker og byliv – en værktøjskasse til udvikling af levende bymidter”, som kan downloades her

De mange konkrete eksempler fra projektet anvendes bl.a. i COWIs netværksforløb for kommuner og handelsstandsforeninger – Styrk Butikslivet i Bymidten – som gennemføres igen i foråret 2017. Læs resten


Skriv en kommentar

COWI inviterer: To spændende konferencer om udvikling af attraktive bymidter med levende handelsliv

konference-om-attraktive-bymidter_blogProgrammet er spækket med gode oplæg, og der bliver også tid til en målrettet rundvisning i bymidten og videndeling med de andre deltagere.

Målgruppen er politikere, erhvervskonsulenter, citychefer, byplanlæggere, detailhandlere, grundejere og alle andre med interesse i detailhandel og levende bymidter.

Roskilde 24.11.2016: Læs programmet og indbydelsen for konferencen i Roskilde

Herning 01.12.2016: Læs programmet og indbydelsen for konferencen i Herning

Begge konferencer vil foregå fra 8.45-16.30.

COWI har det seneste år udarbejdet en ny bog, der fungerer som den store  “værktøjskasse” med cases, eksempler og idéer til udvikling af attraktive bymidter med et levende handelsliv.
Bogen udkommer på dagen, og alle deltagere modtager et eksemplar.

Læs resten